Correlation of Mogul Rulers at the time of the Sikh Guru's

The Sikh Gurus

 

 

 

Name

Birth

(AD)

Guruship from

(AD)

End of

Guruship

(AD)

Muslim

Rulers

 

1

Baba Siri Guru Nanak  Ji

1469

 

1507

 

1539

 

Lodi Sultans

Babur

Humayun

 

2

Siri Guru Angad  Ji

1504

 

1539

 

1552

 

Humayun

Sun Sultans

 

 

3

Siri Guru Amar Das Ji

1479

 

1552

 

1574

 

Sun Sultans

Humayun

Akbar

 

4

Siri Guru Ram Das Ji

 

1534

 

 

1574

 

 

1581

 

 

Akbar

 

5

Siri Guru Arjan Ji

 

1563

 

 

1581

 

 

1606

 

Akbar

Jahangir

 

6

Siri Guru Hargobind  Ji

 

1595

 

 

1606

 

 

1644

 

Jahangir

Shah Jahan

 

7

Siri Guru Har Rai  Ji

 

1630

 

 

1644

 

 

1661

 

Shah Jahan

Aurangzeb

 

8

Siri Guru Harkrishan Ji

 

1656

 

 

1661

 

 

1664

 

 

Aurangzeb

 

9

Siri Guru Tegh Bahadur Ji

 

1621

 

 

1665

 

 

1675

 

 

Aurangzeb

 

10

Siri Guru Gobind Singh Ji

 

1666

 

 

1675

 

 

1708

 

Aurangzeb

Shah Alam

 

11

Siri Guru Granth Sahib Ji

 

~

 

 

1708

 

 

Infinity